Winkelwagentje
Uw winkelwagentje is leeg 
 
homewie zijn wij?webshopnieuwsaanbiedingencontact Bezoek Sport Hippique op Facebook
Onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sport Hippique.

1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sport Hippique, handelend onder de handelsnaam Sport Hippique en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Terneuzen met inschrijfnummer 22058704.

1.2 De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Sport Hippique behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen.

1.4 Sport Hippique garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.


2. Prijzen

2.1 Alle prijzen voor de aangeboden produkten zijn vermeld in EURO's en inclusief omzetbelasting (btw).

2.2 Voor alle bestellingen rekent Sport Hippique verzendkosten. Verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelde produkten.

2.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding en/of overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen of economische ontwikkelingen dit noodzakelijk maken.

2.4 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


3. Afbeeldingen en specificaties

3.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, specificaties, omschrijvingen en condities etc. op de website van Sport Hippique gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 De levertijd voor zendingen bedraagt 5-7 werkdagen na ontvangst van betaling en bedraagt maximaal 30 dagen, tenzij op de website van Sport Hippique anders is aangegeven, of anders met u is overeengekomen.

4.3 Indien de afnemer aan Sport Hippique schriftelijk opgave doet van een adres, is Sport Hippique gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, tot het moment dat de afnemer hiertoe schriftelijk een nieuw adres heeft doorgegeven.

4.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4.5 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Sport Hippique overschreden wordt, zal Sport Hippique de afnemer hiervan mondeling of schriftelijk ( brief of e-mail) of telefonisch in kennis stellen.

4.6 Sport Hippique behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

4.7 Het ruilen van artikelen kan alleen binnen 8 dagen met het originele aankoopbewijs. Het ruilen van zadels kan alleen binnen de ruiltermijn van 8 dagen mits dit binnen 24 uur na aankoop schriftelijk (per email) is gemeld door de koper aan Sport Hippique.
Artikelen uit de uitverkoop mogen niet geruild worden.


4.8 Het ruilen van artikelen kan alleen indien deze niet gebruikt zijn en in de orginele verpakking worden geretourneerd. Er wordt enkel tegen een ander artikel geruild met eventuele bijbetaling.
De verzendkosten van de retourzending en de vervolgzending zijn voor rekening van de koper.

4.9 Sport Hippique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor retourzendingen die tijdens verzending door vermissing, diefstal of enige andere wijze verloren zijn gegaan.

4.10 Sport Hippique behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product niet in dezelfde conditie verkeert als op het moment van verkoop.

4.11 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sport Hippique schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Sport Hippique de afnemer hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Sport Hippique heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.


5. Uitvoering

5.1 Sport Hippique is te allen tijde bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) door en overeenkomsten met de afnemer gebruik te maken van derden.

6. Garanties

6.1 Sport Hippique staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

6.2 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant als vakkundig aangewezen service/reparatiediensten herstel- of anderen werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

6.3 Sport Hippique is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade door koper geleden tengevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde producten, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Sport Hippique. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Sport Hippique jegens afnemer, uit welken hoofde dan ook, altijd beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten.

6.4 Sport Hippique geeft advies over de producten, en het gebruik daarvan. Sport Hippique is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die uit dit advies kunnen voortvloeien.

7. Privacy & Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Sport Hippique worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sport Hippique.

7.2 Sport Hippique zal uw gegevens in geen geval verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen van derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of naleving van een overeenkomst.

7.3 Sport Hippique respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van de gegevens van de afnemer geschiedt in overeenstemming met de Wet Persoonsregistratie en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

7.4 Sport Hippique maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7.5 De afnemer heeft onverwijld recht op inzage in de gegevens die door Sport Hippique over de persoon van de afnemer zijn opgenomen. De afnemer is te allen tijde gerechtigd wijziging of verwijdering van de gegevens te verlangen.


8. Overmacht

8.1 Sport Hippique is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid, welke in alle redelijkheid niet tot de verantwoording van Sport Hippique kan worden gerekend. Vertraging bij of wanprestatie of nalatigheden door toeleveranciers, werkstakingen, overheidsmaatregelen, van Sport Hippique, alsmede ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en technische mankementen aan de website en aanverwante systemen en technieken gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3. Sport Hippique behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sport Hippique gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


9. Klachten

9.1 De afnemer dient een klacht schriftelijk (via brief of e-mail) kenbaar te maken bij Sport Hippique (de contactgegevens staan onderaan de pagina vermeld).

9.2 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, worden door Sport Hippique serieus in behandeling genomen.

9.3. Sport Hippique zal zo spoedig mogelijk de klacht onderzoeken en trachten deze op te lossen. Sport Hippique zal de afnemer schriftelijk (via brief of e-mail) over onderzoek en oplossing berichten.


10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Sport Hippique geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Sport Hippique garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Sport Hippique geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.


 


Contact:
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen met
Sport Hippique.

 

info@sport-hippique.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport Hippique
Wittestraat 4
4521 RB Biervliet
Mail: info@sport-hippique.nl
Dagelijks open op afspraak
Afhalen mogelijk
 
 
Vul uw e-mailadres in en u ontvangt onze nieuwsbrief per mail.